PPR Redukcja

PPR-redukcja
POZYCJA OPIS
94.19.001 25×20 PPR Redukcja
94.19.002 32×20 PPR Redukcja
94.19.003 32×25 PPR Redukcja
94.19.004 40×20 PPR Redukcja
94.19.005 40×25 PPR Redukcja
94.19.006 40×32 PPR Redukcja
94.19.007 50×20 PPR Redukcja
94.19.008 50×25 PPR Redukcja
94.19.009 50×32 PPR Redukcja
94.19.010 50×40 PPR Redukcja
94.19.011 63×20 PPR Redukcja
94.19.012 63×25 PPR Redukcja
94.19.013 63×32 PPR Redukcja
94.19.014 63×40 PPR Redukcja
94.19.015 63×50 PPR Redukcja
94.19.016 75×50 PPR Redukcja
94.19.017 75×63 PPR Redukcja
94.19.018 90×40 PPR Redukcja
94.19.019 90×50 PPR Redukcja
94.19.020 90×63 PPR Redukcja
94.19.021 90×75 PPR Redukcja
94.19.022 110×50 PPR Redukcja
94.19.023 110×63 PPR Redukcja
94.19.024 110×75 PPR Redukcja
94.19.025 110×90 PPR Redukcja

Produkcja Turecka

Jakość Surowca
Wysoka Technologia