Müşteriler Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu şirket(ler) tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen kişisel verileriniz;

Veri Kaynağıİşlenen Veri
KimlikAd-soyad, Anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC Kimlik kartı bilgileri( TC Kimlik No, Seri no, cüzdan no, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı) nüfus cüzdanı sureti
İletişimAdres, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon
Görsel KayıtlarGerçek kişiye ait fotoğraf
Fiziksel Mekan GüvenliğiKamera kayıtları
Çalışma Verisiİmza sirküleri, imza
Finansal VeriBanka hesap bilgileri

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz.

 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak söz konusu kişisel veriler ilgili kişiler tarafından sözlü, fiziksel, elektronik veya otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler;

 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi için grup firmalarımıza,

aktarılabilecektir.

İlgili Kişinin Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

-Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kas.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya bu içerikte bir belge hazırlayarak yazılı biçimde Şirketimize iletebilirsiniz. Yine bu formu veya formda belirtilen asgari bilgileri içeren bir başka metni kvkk@kas.com.tr adresinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-08.4_Aydınlatma Metni-Müşteriler_KASPA

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji