Taşeron Çalışanlar Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu KASPA DIŞ TİCARET AŞ. tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen kişisel verileriniz;

Veri Kaynağıİşlenen Veri
KimlikAd-soyad, Anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC Kimlik kartı bilgileri (TC Kimlik No, Seri no, cüzdan no, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı) nüfus cüzdanı sureti,
İletişimAdres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon
Özlükİşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, öz geçmiş bilgileri
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar,
Görsel KayıtlarGerçek kişiye ait fotoğraf, video kayıtları
Fiziksel Mekan GüvenliğiTaşeron çalışanların ve ziyaretçilerin giriş ve çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Aile ve Yakını verisiEvlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, tc kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası,
Sağlık BilgileriEngellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriAdli sicil kâğıdı
Çalışma VerisiSGK giriş bildirgesi, sağlık durumunu gösterir belgeler, zimmet tutanakları, eğitim ve yetkinlik belgeleri / sertifikaları, izin formları, imza sirküleri, imza

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi Ve mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak söz konusu kişisel veriler sözlü, yazılı ve otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
  • Alt yükleniciler ve taşeronlar (Servis, yemek, güvenlik, temizlik hizmeti sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlar) (Ad, Soyad, Adres, cep telefonu, e mail, Çalıştığı Bölümü). İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması fiziksel mekan güvenliğinin temini için aktarılmaktadır”
 • Hissedarlar
  • Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel kayıtlar, fiziki mekan güvenlik kayıtları, aile ve yakını verisi, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri paylaşılmaktadır. Firma yetkilileri ve hissedarların ücret politikası, firma içi görevlendirme ve kanuni süreçlerin uygulamalardan dolayı paylaşılmaktadır.
 • Şirket
  • Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel kayıtlar, fiziki mekan güvenlik kayıtları, aile ve yakını verisi, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri paylaşılmaktadır. KAS Grup şirketler topluluğuna dahil bir şirket olup, grup şirketleri arasında zaman zaman personel geçişi olmaktadır. Bu sistem gereğince diğer grup şirketlerinde açılan yeni iş pozisyonları için çalışanlarımızın kişisel verileri grup şirketlerimizle de paylaşılmaktadır.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar
  • Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel kayıtlar, fiziki mekan güvenlik kayıtları, aile ve yakını verisi, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri bordrolama, SGK ve gelir vergisi paylaşımı gibi yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yetkili yasal mercilerce talep edilmesi durumunda paylaşılmakta.
 • Taşeronlar
  • Çalışanlar yan hakları ve menfaatler, eğitim, vb. süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim verisi paylaşılmaktadır.

İlgili Kişinin Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları

Çalışanın iş ilişkisi kapsamında vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, yukarıda açıkladığımız işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşan değişikliklerin İnsan Kaynakları birimine bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışan dilediği zaman Şube: Necip Fazıl Mh. Alemdağ Cd. Sağdıç Sk. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresine ya da Merkez: Eyüp Sultan Mah. Mezarlık yolu Sok. No:4/4 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde bulunan KASPA DIŞ TİCARET A.Ş. adresinde İnsan Kaynakları departmanında personel sorumlusuna yazılı başvurarak kişisel verilerinin değiştirilmesini veya düzeltilmesini talep edebilir. Çalışanın, kişisel bilgilerinin bu bildirimde belirtilen amaçlar dahilinde işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kas.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya bu içerikte bir belge hazırlayarak yazılı biçimde Şirketimize iletebilirsiniz. Yine bu formu veya formda belirtilen asgari bilgileri içeren bir başka metni kvkk@kas.com.tr adresinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-06.4_Aydınlatma Metni-Taşeron Çalışanlar-KASPA

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji